سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ولایت ایرانشهراطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری از داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری در سال ۱۴۰۱

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ (ﻣﺮﺣﻠﻪ اول) و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)، ﻟﻄﻔﺎً، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

1.  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﯾﯽ آزﻣﻮن ورودی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺳﺎل 1401 اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2.  ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  آموزش مجازی (vu) داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

3. ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی  در روز(ﻫﺎی) اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ.

4.  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﮔﺮوه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
5.  ﻓﺮمﻫﺎی  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و  اﻣﻀﺎ  ﺷﺪه ﺷﻤﺎره  1 (ﻓﺮم وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری) و ﺷﻤﺎره  2 (ﻓﺮم  ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ) را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
6.  ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﻟﻄﻔﺎً  ﺑﻪ  ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ﻣﻨﺪرج در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  زﻣﺎن ﺑﻨﺪی  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری از داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری در سال 1401

  فایل زمانبندی شرکت در جلسه مصاحبه حضوری داوطلبان دکتری 1401                                                                                                    
مدارک موردنیاز جهت بارگذاری در سامانه و ارائه در جلسه حضوری مصاحبه
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند:

برای ورود به سامانه آموزشهای الکترونیکی دانشگاه از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان  رمز عبور استفاده نمائید.


  • دانشجویان محترم در صورت بروز هرمشکلی می توانند شرح مشکل را به ایمیل vu@velayat.ac.ir  ارسال نمایند تا در اسرع وقت مشکل شما بررسی و رفع گردد. لازم به ذکر است که در ایمیل ارسالی حتماً باید اطلاعات کاربری شامل شماره دانشجویی، نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تلفن همراه قید شده باشد در غیر این صورت امکان بررسی درخواست وجود ندارد.
  • دانشجویان و اساتید محترم میتوانند از لینک های زیر اپلیکیشن موبایلی مودل را دانلود کنند. در ابتدا آدرس سایت vu.velayat.ac.ir را وارد و پس از اتصال به سرور، نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنند. سپس لیست دروس خود که در آن ثبت نام دارند را ملاحظه کنند.
      نسخه اندرویدی:  دانلود                                 نسخه IOS:  دانلود

راهنمای کار با سامانه: